BEMUTATKOZÁS

A Bénye Káva Tündérkert Óvoda fenntartója Bénye Község Önkormányzat, és Káva Község Önkormányzat. Az óvodánk 3 csoportos óvoda,melyből Bényén 2 csoport, Káván 1 csoport található. Mindkét épület festőien szép környezetben, völgyek és dombok között található, melyet erdő, Káván tájvédelmi terület, Bényén patak övez. A két település sajátos hagyományokkal rendelkezik, már kisgyermek korban ismerkednek a gyermekek a helyi hagyományokkal, szokásokkal, óvodai életrendünk szerves része a települések rendezvényein való részvétel, a közösségi értékekkel való azonosulás.


„A gyermeknek két tündérvilága van: cselekvés síkján, a játék és szellem síkon a mese.” (Kádár Annamária)

Legfőbb célunk, hogy az óvodánkba járó gyermekek érzelmi biztonságban, szeretetben, és tiszteletben éljék meg a minden napjaikat, ahol minden gyermeket saját fejlődési ütemének figyelembevételével fejlesztünk. A gyermekek sokirányú személyiség fejlesztése számos tevékenységi körön keresztül valósul meg, melyek közül az óvodánkban a mozgás, és mese terület a kiemelt.

Tündérkert óvodánk helyi nevelési programja:

A Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program, melyben a Mese és Mozgás kiemelt nevelési terület. Óvodánkban a gyermekek játszva szerezik meg azokat a készségeket, képességeket, melyek az iskola élet megkezdéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Hisszük, hogy a szülőkkel csakis közösen tudjuk a gyermekek érzelmi biztonságát,és fejlődésüket segíteni, az együttműködésre kiemelten építünk. A gyermekek önállóságát, személyiségét, önérvényesítését tiszteletben tartva igyekszünk kialakítani a gyermekekben az alapvető viselkedési normákat, illedelmi szokásokat, kommunikációt, melyek a közösségi együttéléshez nélkülözhetetlenek.Az intézményünkben dolgozó pedagógusok szakmailag elkötelezettek, a pedagógiai asszisztens, dajkák, technikai dolgozók is a munkakörükhöz szükséges végzettség mellett a gyermekközpontú, a szeretetteljes, odafigyelő, nevelés elkötelezett tagjai.Az óvoda eredményes működésének támogatásához a konyhai dolgozó, és takarítónő munkája is hozzájárul.


Bénye székhely óvoda bemutatása

Az óvoda épületét 1971-ben adták át, világos, tágas csoportszobák és tágas, füves, dús zöld növényzettel borított udvar áll a gyermekek rendelkezésére. Az óvoda EU-s szabványosított udvari játékai folyamatosan bővülnek. A csoportszobák hangulata, a galériák díszei, a változatos játékok, dekorációk sokszínűségükkel tükrözik a bennük dolgozók személyiségét, egyéniségét. Az óvoda felszereltségével, változatos tevékenységeket, fejlesztési lehetőséget biztosítanak a gyermekek számára.

Pedagógiai munka

Óvodánk helyi nevelési gyakorlatának megvalósítása során, a sokszínű tevékenységekben, a mese és mozgás kiemelt nevelési területére építkezünk. A teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében szervezzük meg a gyermekek fejlesztését, ahol a kreativitásuk, fantáziájuk, alkotó kedvük motiválására, és aktivizálására ösztönző környezetet teremtünk. A gyermekek ismereteit a közvetlen és tágabb (természetes) környezetében szerzett tapasztalatokra, kísérletezésekre, felfedezésekre alapozva bővítjük. Az óvoda tágas, füves, fákkal tarkított udvarán a mozgás lehetőségeinek tárháza széles. Csoportszobáinkban a gyermekek számára a nap folyamán a változatos mozgásfejlesztő gyakorlatokkal, eszközökkel biztosítjuk a mozgásigényük kielégítését, az egyéni mozgásfejlesztést. Lehetőség van külön fakultáción való részvételre: „Tappancs”játékos mozgásfejlesztő tornán, gyógytestnevelő vezetésével.A MESE (mesélés, verselés) minden napjaink tevékenysége.  A Népmese Napja (szeptember 29)„Tündérkert nap” (május) óvodánk hagyományos ünnepe. A mesélés az esztétikus, igényes bábokkal, fejdíszekkel, mesepalást- és paraván, ujjbábok változatok eszközeivel, az élő mese minden napos varázsával, és a beszédészlelés- megértést fejlesztő anyanyelvi játékokkal, beszélgető körökkel, drámajátékkal valósul meg a minden napokban. Játék közben megteremtjük a feltételeit, lehetőségeit annak, hogy élményeiket, belső világuk történéseit a mesékbe, a saját mesetörténeteikbe fonva, kommunikációjukat fejlesztve, a verbalitáson keresztül is kiteljesedjen, formálódjon a gyermekek személyisége. Az élő mese varázsa, a szemtől- szembe történő beszélgetések, a gyermekek beszédfejlődésének legfontosabb szakasza, későbbi tanulási képesség alapja.

Értsük meg őket! Ők is megértenek bennünket?

A ma gyermekei a változó környezet kihívásai között – a gyorsuló beszédtempó, vizuális ingerek, (tv, PC), háttérzajok, kevés élőbeszéd, inaktív állapot – nőnek fel. A beszédfejlődés szakaszai átkódolódtak, a beszéd elsajátítás, a beszéd megértése, a tiszta hangképzés, egyre több gyermeknek okoz gondot. A látszólag, felszínen tünetet nem produkáló gyermeknek (tiszta hangképzés, állandó beszédkésztetés, beszédkedv) is lehetnek megértési nehézségei. A probléma – ha nem vesszük észre – nem múlik el magától, a gyermekkel együtt növekszik, iskolában tanulási teljesítmény romlásához vezethet. Minél később vesszük észre, a helyrehozatala annál hosszabb időt vesz igénybe! A GMP terápiával már óvodás korban hatékonyan kiszűrhető az esetleges elmaradás/zavar. Óvodánkban a Tündér – kuckóban (székhely óvodában) a gyermekek mikrocsoportos, és egyéni fejlesztését fejlesztő pedagógus végzi, ahol a G-O-H készülékkel, GMP, Delacato – Alapozó, Sindelar mérő módszerrel, és terápiával diagnosztizáljuk/fejlesztjük a gyermekeket.


Beszédészlelés- és beszédmegértés fejlesztés az óvodában


G-O-H


Beszédhallást ellenőrző készülék

Az ép hallás elengedhetetlenül szükséges az anyanyelv elsajátításához. Az ép, tiszta hangképzés a hallástól, a beszédészlelés szintjének fejlettségétől függ. Már kisgyermekkorban nagyon fontos e területek épségének a feltárása,„mérése”. Az óvodánkban a G-O-H készülékkel, mérjük a gyermekek hallását, illetve beszédészlelési szintjét. Az eredmények alapján, ha szükséges szakorvosi vagy logopédiai vizsgálaton vesznek részt a gyermekek. A GMP -beszédpercepciós diagnosztika – és terápia segítségével diagnosztizáljuk a gyermekek képességét. Az óvodapedagógusok az óvodai csoportokban az anyanyelvi nevelés módszertanába épített, játékos foglalkozásokat szerveznek a beszédészlelés- és beszédmegértés fejlesztésére.


A GMP diagnosztikáról és terápiáról röviden

A GMP-diagnosztika és terápia kifejlesztője dr. Gósy Mária, akinek 20 éves kutatómunkája, tapasztalata alapján készült el, ez a beszédpercepciós mérő- és fejlesztő módszer. Dr. Gósy Mária a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályának vezetője. Számos tudományos könyv és tanulmány szerzője. A professzor asszony a GMP-diagnosztikát 1984-1988 között fejlesztette ki. A GMP-teszt- egy olyan diagnosztikai eljárás, mely segítségével viszonylag rövid idő alatt /30-35 perc/ optimális képet kapunk a gyermek beszédészlelési,- és megértési szintjéről, valamint 17 részképességi területről. Ezzel a teszttel 4-12 éves korig diagnosztizálhatók a gyermekek.


A GMP-terápia várható eredményei:

  • A gyermek biológiai életkorának megfelelő folyamatműködés kialakítása.
  • Az elmaradott/zavart beszédészlelés- és megértés helyreállítása.
  • A hátrányokból adódó következményes problémák csökkentése, megszüntetése.
  • A sikeres iskolakezdéshez szükséges képességek elsajátítása.<


GMP diagnosztika/terápia az óvodában:


A terápia elméletét 1989-ben ismertem meg, majd a Beszédpercepciós diagnosztika- és terápia képzés (2000) elsajátítása után, az évek során több száz gyermek diagnosztikáját és terápiáját végeztem., készítettem el az óvodák számára a módszertani Útmutatót (NIKOL, 2002). Az óvodai csoportokban, az óvodapedagógusi gyakorló munkám során a minden napokba beépítve alkalmazom, és követem figyelemmel a gyermekek fejlődését, a terápia hatékonyságát, fejlesztem tovább az egyéni- és csoportos terápia módszertanát.


Delacato módszer

Egyre több olyan óvodás gyermek van, akinél az anyanyelvi és/vagy mozgásügyesség fejlődése nem indult meg időben, vagy elmaradást mutat. A központi idegrendszer érési folyamata és a mozgásfejlődés egymással szoros egységben biztosítja az értelem fejlődését. Carl Henry Delacato mozgásterápiáját Magyarországon Kulcsár Mihályné fejlesztette ki, a tanulási zavarok megelőzésére és kezelésére. Dr. Marton Dévényi Éva neurológus orvos nevéhez fűződő Alapozó Terápiák Alapítvány munkaközösség fejleszti tovább a mai napig. Mindkét módszer alkalmazását a mozgásfejlesztésben képzett szakembereink végzik. Ezt a Delacato módszerére alapozott, elemi mozgásokon alapuló mozgásterápiát alkalmazzuk óvodánkban a minden napos mozgásban, a kötelező mozgásban differenciáltan beépítve, valamint az egyéni fejlesztésekben. A mozgásterápia alapjait, amelyek az elemi nagymozgások (fejemelés, kúszás, mászás, járás, egyensúly érzéket, rugalmasságot fejlesztő gyakorlatok) építjük be mindennapi mozgástevékenységeinkbe. Ezáltal törekszünk elősegíteni a gyermekek mozgáskoordinációjának fejlesztését, amelyre a finommotoros képességek épülnek. A mozgásügyességen kívül a mozgások közben fejlődik a gyermekek figyelme, gondolkodása, alapvető tanulási képessége. Továbbá a mozgáskompetenciák fejlesztésére, tartásjavításra Pappné Gazdag Zsuzsanna módszereit alkalmazzuk A módszer jól használható az esetleges elmaradások rendezésében, valamint a prevencióban.